هاست ویژه نوین - لینوکس

پلن ویژه 1 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 1 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 15 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 2 گیگاباتی

مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 2 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 3 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 3 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 30 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 4 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 4 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 5 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 5 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 10 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 10 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 20 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 20 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 150 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه