مقالات

 سرویس های میزبانی

1- مالکیت سرویس ها ۱-۱- نوین وب هاست، تنها شخصی را به عنوان مالک واقعی سرویس می شناسد که سرویس...

 قوانین مربوط به سرورهای مجازی و اختصاصی

کلیه کاربران سرویس های مجموعه نوین وب هاست و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویس های این شرکت،...