504 Gateway Timeout

این خطا زمانی رخ خواهد دارد که سرور بعنوان یک گیت وی و یا پروکسی فعالیت می نماید و در آن زمان...