Viewing articles tagged 'عدم امکان حذف فایل ها در cpanel'

 عدم امکان حذف فایل ها در cpanel

درصورتی که مشاهده می کنید که سطح دسترسی یکی از فولدرهای سرویستان به 0000 تغییر کرده است، و فایل...